Thông báo dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến

Ngày 19/02/2021, UBND thành phố Hưng Yên ra thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2021, để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, lễ hội này tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Xem nội dung Thông báo tại đây!