Hưng Yên tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TU ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 30/TB-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh, Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 18/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 114/SVHTTDL-QLVHGĐ gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Doãn Thành