Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 118/SVHTTDL-QLDL "về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh" gửi các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Doãn Thành