Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Ngày 01/02/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 82/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến các Luật Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng yên.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây!

Doãn Thành