Tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBCĐCTTTr ngày 21/02/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 01/3/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây!

Doãn Thành