Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “75 năm Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên”

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 28/4/2021, Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề “75 năm Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên”.

Trưng bày với trên 100 hình ảnh, hiện vật và tư liệu sách, báo được chia thành hai phần:

Phần 1: Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam và những chặng đường lịch sử của Quốc hội Việt Nam;

Phần 2: Những hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ lịch sử.

Trưng bày chuyên đề “75 năm Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên” nhằm tái hiện những năm tháng lịch sử, quá trình hoạt động  và ghi nhận những thành quả của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua, khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước; tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử, lựa chọn và bầu ra những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; nêu cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 28/4/2021 đến ngày 10/6/2021./.

Doãn Thành

Theo: Bảo tàng tỉnh