Tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Ngày 02/7/2021, Cục Văn hóa cơ sở ban hành Thể lệ số 468/TL-VHCS phổ biến Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến các Họa sỹ chuyên nghiệp, Họa sỹ không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ngày 13/7/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 525/SVHTTDL-QLVHGĐ  để tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi. Xem nội dung các văn bản ở dưới đây!

1. Công văn phổ biến Cuộc thi

2. Thể lệ Cuộc thi

Doãn Thành