Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Ngày 13/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/BTGTU về tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Doãn Thành

Theo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên