Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Công văn số 211/TTT-PCTN ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ngày 30/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Báo cáo số 183/BC-SVHTTDL về kết quả công tác phòng chống tham nhũng.

 

svhttdl