Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa,thể thao và du lịch

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 21/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 821/SVHTTDL-QLDL "về triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch" chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện.

Doãn Thành