Hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

Sáp nhập các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thành một đầu mối là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một tất yếu khách quan trong thời kỳ đổi mới đất nước, góp phần thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị nói riêng.

Lãnh đạo Sở VHTTDL trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, ngày 16/8/2021, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hưng Yên, trực thuộc Sở VHTTDL.

Theo đó, Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL Hưng Yên; thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng như cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất và hoạt động của Sở VHTTDL Hưng Yên; đồng thời chịu sự chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm có trụ sở đặt tại số 1 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên; Rạp chiếu phim tại số 1 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm được quy định tại Điều 3 của Quyết định.

Cơ cấu tổ chức: Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Có 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Tuyên truyền cổ động, Triển lãm; Phòng Nghệ thuật quần chúng; Phòng Nghiệp vụ điện ảnh và Phổ biến phim.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, viên chức, người lao động  Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

Số lượng người làm việc của Trung tâm được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. Trước mắt, Trung tâm quản lý và sử dụng nhân sự hiện có của Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

Cũng như bao đơn vị hợp nhất khác, sự hợp nhất sẽ tạo ra nhiều thuận lợi mới nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn thử thách mới cho Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trong những chặng đường phía trước.

Chức năng nhiệm vụ được giao nhiều hơn, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang còn diễn biến phức tạp thì đây là một thách thức lớn đối với đơn vị; quá trình sáp nhập, một số cán bộ viên chức, người lao động phải luân chuyển, thay đổi về vị trí việc làm trước đây, ít nhiều có sự thay đổi xáo trộn về tư tưởng cũng như tâm lý. Đó là những khó khăn, vướng mắc của Trung tâm khi đón nhận sự ra đời của một đơn vị mới. Song, với tinh thần quyết tâm cao, tập thể cán bộ viên chức, người lao động đơn vị đã nhận thấy được những thuận lợi, thời cơ phía trước. Đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Đối với đơn vị: Số lượng cán bộ viên chức đông hơn, mạnh hơn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao, có kinh nghiệm và nhiệt huyết trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh; trụ sở hoạt động được mở rộng hơn góp phần hỗ trợ tốt hơn cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Với những thuận lợi cơ bản đó, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh sẽ được tiếp thêm sức mạnh và vững tin trên những chặng đường tiếp theo.

Với phương châm: Vì một Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh đoàn kết, vững mạnh và phát triển, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đoàn kết hơn nữa và trách nhiệm hơn nữa để cùng nhau vươn tới những thành tích cao hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của ngành và của tỉnh Hưng Yên./.

Trần Thị Huế

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

Doãn Thành