Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (9/11)

Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Kế hoạch số 3160/BVHTTDL-PC ngày 31/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 26/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-SVHTTDL triển khai Ngày pháp luật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch  năm 2021./.

Doãn Thành