Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 2987/UBND-KGVX ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 02/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 949/SVHTTDL-QLDL yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Doãn Thành