Thông báo kết luận thanh tra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-SVHTTDL ngày 6/4/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021 tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Kết thúc thanh tra Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kết luận số 49/KLTT-SVHTTDL ngày16/7/2021./.
 

Doãn Thành