Thông báo: Tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Thông báo số 444/TB-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân (thường xuyên và định kỳ theo văn bản số 263/TB-SVHTTDL ngày 25/10/2021 thông báo lịch tiếp công dân) tại trụ sở của cơ quan, đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 07/1/2022 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đề nghị thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính đảm bảo đúng quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết để thực hiện./.

Doãn Thành