Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Ban hành công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022, Ngày 10/01/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã han hành Kế hoạch số 03/KH-SVHTTDL về công tác pháp chế năm 2022 triển khai đến các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện./.

Doãn Thành