Sở VHTTDL ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành phòng chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 18/01/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-SVHTTDL thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 triển khai đến các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện./.
 

Doãn Thành