Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 11/KHUBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-SVHTTDL về phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện./.
 

Doãn Thành