Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BVHTTDL ngày 19/1/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022; Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 28/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-SVHTTDL về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện./.
 

Doãn Thành