Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 16/01/2022 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912- 2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912- 28/3/2022); Công văn số 156/VHCS-QCTT ngày 11/3/2022 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912- 28/3/2022). Ngày 17/3/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 193/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/3/2022 chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, địa phương cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022), Cụ thể:

1. Bảo tàng tỉnh: Chỉnh trang, sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật trưng bày tại Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương và phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục tại Bảo tàng tỉnh.

2. Ban Quản lý di tích tỉnh: Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Văn Giang, các đơn vị liên quan trong việc đề nghị công nhận Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương là di tích cấp quốc gia và việc trùng tu, tôn tạo Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương.

3. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh: Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên pano, áp phích; bố trí xe tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính tại các huyện, thị xã, thành phố.

4. Văn phòng Sở: Đăng tải Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022) trên cổng thông tin điện tử của Sở.

5. Thanh tra Sở: Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra; xử lý các vi phạm về quảng cáo, băng-rôn ngoài trời có các mục đích quảng cáo thương mại lấn át tuyên truyền cổ động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912- 28/3/2022).

6. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân về những công lao to lớn, những đóng góp của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Hưng Yên; tuyên truyền cổ động trực quan trên pano, áp phích; khẩu hiệu tuyên truyền treo tại các trục đường chính, các khu trung tâm của địa phương.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm thiết thực phù hợp, hiệu quả. Thời gian tuyên truyền từ ngày 25/3/2022 đến ngày 29/3/2022.

(Gửi kèm Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương)

Doãn Thành