Thông báo: Thể lệ Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên nhận được Thể lệ số 2618/TL-BTC ngày 09/6/2022 của BTC Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022. Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành biết, tham gia cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng tải Thể lệ cuộc thi tại đây!

 

 

 

Doãn Thành

Theo: BTC Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị”