Thông báo: Thể lệ cuộc thi "Ảnh du lịch Tuyên Quang" năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên nhận được Công văn số 530/SVHTTDL-QLDL ngày 07/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang về việc phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi "Ảnh du lịch Tuyên Quang" năm 2022. Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành biết, tham gia cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng tải Thể lệ cuộc thi tại đây!

Doãn Thành

Theo: Sở VHTTDL Tuyên Quang