Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Thực hiện Công văn số 428/VHCS-QCTT ngày 07/6/2022 của Cục Văn hóa cơ sở; Công văn số 461-CV/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912- 09/7/2022).

Ngày 21/6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 492/SVHTTDL-QLVHGĐ "V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912- 09/7/2022)" chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa-Truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân về những công lao to lớn, những đóng góp tích cực của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách cách mạng, lòng tự hào dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, tuyên truyền cổ động trực quan trên pano, áp phích; tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao… chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong dịp kỷ niệm:

1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)!

2. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất!

3. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ của Ban Tuyên giáo Trung ương) Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện)

Doãn Thành