Thông báo: Cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề "Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh" năm 2022

Xem Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi tại đậy!

Theo: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa