Tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”

Căn cứ Công văn số 534- CV/BTGTU ngày 26/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”, ngày 8/9/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 757/SVHTTDL chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Phòng VH&TT các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã triển khai tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức./.