Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hữu Nhân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đào Mạnh Huân - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Văn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Nghệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Huân - Bí thư Đảng bộ yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, học tập, thảo luận các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5; xây dựng Chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ, các chi bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Đào Văn Quyến - Giám đốc Thư viện tỉnh

Doãn Thành