Tuyên truyền, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và tháng tiêu dùng số

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10/2022 (từ ngày 01-31/10/2022) - Tháng tiêu dùng số được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia https://dx.gov.vn

 

Doãn Thành