Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các kế hoạch để cải cách hành chính, tổ chức hội nghị để triển khai đến các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện. 

1. Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2023

2. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

3. Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023

Doãn Thành