Thông báo Festival "Về miền Quan họ - 2023"

Sở VHTTDL Hưng Yên nhận được Công văn 159/SVHTTDL-QLVH ngày 09/2/2023 của Sở VHTTDL Bắc Ninh về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền Festival "Về miền quan họ - năm 2023". Ngày 14/02/2023, Sở VHTTDL đã ban hành Công văn số 115/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v hỗ trợ tuyên truyền Festival "Về miền Quan họ - 2023" để tuyên truyền phổ biến đến các phòng, đơn vị; các tập thể và cá nhân. 

Xem các văn bản liên quan đến Festival "Về miền quan họ - năm 2023" ở dưới đây:

1. Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh

2. Công văn 159/SVHTTDL-QLVH ngày 09/2/2023 của Sở VHTTDL Bắc Ninh

3. Chương trình tổng thể các hoạt động Festival "Về miền quan họ - năm 2023"

Doãn Thành