Sở VHTTDL Hưng Yên xây dựng đề tài số hóa Bảo tàng

Đăng ngày 09 - 06 - 2021
100%

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020;

Thực hiện Hợp đồng số 49/HĐ-SKHCN ngày 03/6/2020 giữa Sở Khoa học và Công Nghệ và Sở VHTTDL;

Sở VHTTDL Hưng Yên xây dựng Đề tài số hóa Bảo tàng.

Thời gian thực hiện Hợp đồng năm 2020-2021.

          Nội dung 1: Nghiên cứu xu hướng và cách tiếp cận của thế giới về số hóa bảo tàng và số hóa di sản; thực trạng chuyển đổi số bảo tàng và di sản tại Việt Nam và Hưng Yên, lựa chọn cách tiếp cận tối ưu cho hoạt động số hóa bảo tàng tỉnh Hưng Yên;

          Nội dung 2: Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Bảo tàng tỉnh trên cơ sở tùy biến những kết quả và kinh nghiệm của nước ngoài đã nghiên cứu

Gắn với mục tiêu thứ hai về xây dựng và đưa vào vận hành website của Bảo tàng Tỉnh, thực hiện thí điểm chuyển đổi số một số đối tượng di sản văn hóa, và/hoặc các di sản, cổ vật ngoài bảo tàng tương thích với mục tiêu dài hạn Đề tài sẽ thực hiện 03 nội dung dưới đây:

          Nội dung 3 : Xây dựng website Bảo tàng

          Nội dung 4 : Thực hiện chuyển đổi số và tích hợp vào website của Bảo tàng tỉnh một số di sản văn hóa và/hoặc các sưu tập cổ vật thuộc sự quản lý của bảo tàng.

          Nội dung 5 : Tổng kết, đánh giá kết quả của đề tài

         - Biên bản nghiệm thu Đề tài

         - Báo cáo tổng hợp Đề tài

Tin mới nhất

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025,...(29/07/2021 4:07 CH)

°
545 người đang online