Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
62/KH-SVHTTDL 26/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (9/11)
2396/QĐ-UBND 19/10/2021 Quyết định phê duyệt "Đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025".
13-NQ/TU 08/10/2021 Nghị quyết về Chương trình bảo tổn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
147/KH-UBND 27/09/2021 Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
22/KH-SVHTTDL 22/09/2021 Kế hoạch thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
141/KH-UBND 14/09/2021 Kế hoạch tổ chức ĐH TDTT tỉnh Hưng Yên và tham gia ĐH TDTT toàn quốc năm 2022
132/KH-UBND 18/08/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh Hưng yên trên tuyến phố đi bộ tại Hà Nội năm 2021
51/KH-SVHTTDL 12/08/2021 Kế hoạch Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025
115/KH-UBND 28/07/2021 Kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
106-KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch của UBND tỉnh "về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
48/KH-SVHTTDL 06/07/2021 Kế hoạch tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025
100/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
24-KH/TU 31/05/2021 Kế hoạch của Tỉnh ủy Hưng Yên "về xây dựng phát triển văn hóa con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước"
65/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030
64/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025
1 2 3 4 5 6    
°
255 người đang online