Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76/KH-UBND 13/04/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 8/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
23/KH-SVHTTDL 08/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
64/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
65/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
63/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030
560/CTr-SGDĐT-SVHTTDL 05/04/2022 Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL với Sở GD&ĐT giai đoạn 2022-2026
20/KH-SVHTTDL 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Sở VHTTDL
18/KH-SVHTTDL 23/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
16/KH-SVHTTDL 14/03/2022 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022
45/KH-UBND 14/03/2022 Kế hoạch kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch thích ứng an toàn trong tình hình mới
44/KH-UBND 14/03/2022 Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
43/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch phát động các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt năm 2022
04/CT-UBND 11/03/2022 Chỉ thị đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống Covid-19 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
15/KH-SVHTTDL 10/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
18-CTr/TU 10/03/2022 Chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên
1 2 3 4 5 6    
°
643 người đang online