Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
115/KH-UBND 28/07/2021 Kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
106-KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch của UBND tỉnh "về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
48/KH-SVHTTDL 06/07/2021 Kế hoạch tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025
100/KH-UBND 28/06/2021 Kế hoạch thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
24-KH/TU 31/05/2021 Kế hoạch của Tỉnh ủy Hưng Yên "về xây dựng phát triển văn hóa con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước"
65/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030
64/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025
63/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
33/KH-SVHTTDL 14/04/2021 Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2021
28/KH-SVHTTDL 26/03/2021 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
20/KH-SVHTTDL 08/03/2021 Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
19/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
17/KH-SVHTTDL 24/02/2021 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
18/KH-SVHTTDL 24/02/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
16/KH-SVHTTDL 23/02/2021 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021
1 2 3 4 5 6    
°
514 người đang online