UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Đăng ngày 29 - 07 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Ngày 28/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

Tin mới nhất

Sở VHTTDL Hưng Yên xây dựng đề tài số hóa Bảo tàng(09/06/2021 3:52 CH)

°
836 người đang online