Đảng ủy Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

Sáng ngày 17/01/2024, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đảng ủy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Nhân– Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Đào Mạnh Huân, Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở; đồng chí Phạm Văn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở, đồng chí Vũ Viết Tiếng, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối; cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phạm Văn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy Sở cho biết, trong năm 2023, Đảng ủy Sở VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; công tác phát triển đảng cũng được quan tâm, năm 2023, Đảng bộ Sở đã tổ chức xét, đề nghị chuyển đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị, xét kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú vào Đảng. Cử đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 02 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đến ngày 31/12/2023 là 159 đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đảng ủy Sở đã triển khai có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ theo yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng ủy Khối.

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Phạm Văn Hiệu nhấn mạnh, để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2024, Đảng ủy Sở VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp với Thủ trưởng cơ quan nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và đánh giá cao các kết quả Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm qua. Các đại biểu cũng tham luận, chia sẻ liên quan đến công tác đảng, công tác chuyên môn tại các chi bộ trực thuộc Sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL bày tỏ đồng tình với báo cáo, các ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng tại Hội nghị. Đồng chí khẳng định “năm 2023, với nhiều giải pháp đột phá, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự chung tay góp sức của tập thể đảng viên, Đảng ủy Sở đã hoàn thành tốt hai nhiệm vụ song song trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, quan điểm chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư; thể hiện tinh thần, trách nhiệm, phê và tự phê, tính phản biện, tính chiến đấu của mỗi đảng viên; tạo sự thống nhất, thông suốt về tư tưởng vì một mục tiêu chung, sự phát triển chung của ngành”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Huân, Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024, triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; các đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, cần tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024, phấn đấu thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Nhân dịp này, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể tao và Du lịch đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2023./.

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân...(17/01/2024 1:41 CH)

10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (10/01/2024 8:35 SA)

Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024(10/01/2024 9:38 SA)

Hội nghị trực truyến toàn quốc tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023(04/01/2024 3:30 CH)

Sở VHTTDL tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(21/09/2023 2:47 CH)

Giám đốc Sở VHTTDL chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo trật tự an toàn...(21/09/2023 2:36 CH)

Tổ chức giới thiệu, quảng bá địa phương, doanh nghiệp và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương...(04/07/2023 4:18 CH)

Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023(24/06/2023 8:14 SA)

°
84 người đang online