Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-.aspx
https://sovhttdl.hungyen.gov.vn/portal/pages/TIN-TUC-SU-KIEN.aspx
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/
°
105 người đang online