Triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định 2136/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 22/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện.

Tin mới nhất

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022(28/02/2022 4:12 CH)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(05/11/2021 4:51 CH)

Phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”(19/02/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021(05/01/2021 2:20 CH)

Sở VHTTLD ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021(05/01/2021 2:13 CH)

°
781 người đang online