Triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định 2136/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 22/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện.

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính Nhà nước(21/02/2023 8:08 SA)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023(31/01/2023 1:57 CH)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022(28/02/2022 4:12 CH)

Các văn bản của trung ương và địa phương về CCHC (08/12/2021 4:21 CH)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(05/11/2021 4:51 CH)

Phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”(19/02/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021(05/01/2021 2:20 CH)

Sở VHTTLD ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021(05/01/2021 2:13 CH)

°
818 người đang online